Службе

Полазећи од врсте послова и потребе да се на фунционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образују се основни организациони делови – службе и утврђује њихов делокруг рада:

 

1) Служба за здравствену заштиту одраслих становника са  хитном помићи, кућним лечењем и поливалентном патронажом

2) Служба за здравствену заштиту деце,школске деце и жена,

3) Служба за стоматолошку здравствену заштиту,

4) Служба за дијагностику- лабораторијску и  радиолошку

5) Специјалистичко-консултативна служба,

6) Служба за правне,економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Делокруг рада:

 

1) Делокруг рада Службе за здравствену заштиту одраслих становника са хитном помићи, кућним лечењем и поливалентном патронажом  заснован је на пружању превентивних, дијагностичких, терапијских здравстевних услуга из следећих области здравствене заштите: опште медицине, кућног лечења и здравствене неге, поливалентне патронаже, у складу са пропианим стандардима..

2) Уоквиру Службе за здравствену заштиту деце,школске деце и жена, пружају се превентивне, дијагностичке, терапијске здравствене услуге из области здравствене заштите деце,школске деце и жена у складу са стандардима здравствених услуга.

 

3) Делокруг рада Службе за стоматолошку здравствену заштиту заснива се на пружању превентивних, дијагностичких, терапијских услуга из области стоматолошке здравствене заштите.

4) У оквиру Службе за дијагностику- лабораторијску, радиолошку  пружају се дијагностичке, услуге из лабораторијске и  радиолошке области

5) У оквиру Специјалистичко конслултативне службе обављају се дијагностичке терапијске и друге услуге из области интерне медицине, физикалне медицине и рехабилитације, дерматовенерологије, неурологије и социјалне медицине са информатиком.

5) Служба за правне,економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

обавља послове немедицинских-пратећих делатности ( општих-административних, правних, економско-финансијских , техничких и сл.послова.

 

Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних послова, у оквиру основаних организационих делова из члана 4.овог Правилника, образују се унутрашње организационе јединице:

  1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са хитном службом, кућним лечењем,поливалентном патронажом ,

 

1.1 Одељење опште медицине Кучево ,

1.1.2 Одсек – здравствене амбуланте (ЗА Раброво, Љешница, Буковска, Дубока, Волуја и Раденка)

 

1.2 Одсек за кућно лечење и здравствену негу

1.3 одсек са поливалентном патронажом

1.4 Одсек хитне медицинске помоћи

 

 

  1. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ,

ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ЖЕНА

2.1 Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце,

2.1.1 Одсек за предшколску децу,

2.1.2 Одсек за школску децу,

2.2 Одељење за здравствену заштиту жена,

 

  1. СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШТИТУ

3.1. Одсек дечје и превентивне стоматологије

3.2. Одсек опште стоматологије,

 

  1. СЛУЖБА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ – ЛАБОРАТОРИЈУ И РАДИОЛОШКУ

 

4.1. Одељење за лабораторијску дијагностику,

4.2. Одсек за радиолошку и другу дијагностику,

 

  1. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА СЛУЖБА

5.1. Одсек интерне медицине са хемодијализом,

5.2. Одсек физикалне медицине и рехабилитације

5.4. Одсек неурологије

5.4. Одсек социјалне медицине са информатиком

 

  1. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ,

ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

6.1. Одсек за правне и опште послове,

6.2. Одсек за економско-финансијске и књиговодствене

 

послове,

6.3. Одељење за техничке и друге сличне послове.